FLR349 Fund: ศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย | WWF

FLR349 Fund: ศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย

Posted on
26 September 2018


อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจโลกในภาคการเกษตรและอาหาร โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและตลาดอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในภูมิภาค ภาคการเกษตรจึงเป็นภาคส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ  อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมซึ่งขาดการบรูณการหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายตามมา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Maize) เป็นกรณีตัวอย่างสำคัญของประเทศที่เกิดข้อถกเถียงในวงกว้างด้านความยั่งยืน แม้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอาหารสัตว์ของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก เป็นพืชไร่ที่นิยมมากในกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สิทธิที่ดินทำกินและไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและตลาด เนื่องด้วยปลูกง่าย ช่วงปลูกสั้น และมีตลาดรับอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่แน่นอน อย่างไรก็ตามงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนชี้ถึงปัญหาความไม่ยั่งยืนหลายมิติจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถานการณ์การขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องเข้าไปพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือพื้นที่ลาดชันปัจจุบันมีมากกว่า 5 ล้านไร่ ซึ่งทำให้สูญเสียทรัพยากรป่าไม้และความอุดมสมบูรณ์ของระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศ ปัญหาหมอกควันจากการแผ้วถางและเผาตอซัง การใช้สารเคมีเกษตรอย่างเข้มข้นตลอดการปลูกถึงเก็บเกี่ยว การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ปรากฎการณ์เหล่านี้ยังมีนัยสำคัญต่อภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์การเป็นอยู่ที่ดีอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกของเกษตรกรดังที่ตั้งไว้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในวงจรหนี้สินและมีสภาพการเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ระบบเศษฐกิจฐานรากและระบบอาหารท้องถิ่นก้าวสู่ภาวะล่มสลายคือ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่ออกห่างจากความยั่งยืน   “ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและราคาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่ถูกกดต่ำกว่าท้องตลาด เกษตรกรอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกพื้นที่ลาดชันมีรายได้โดยเฉลี่ยจากการปลูกข้าวโพดเพียงประประมาณ 1,500 บาทต่อไร่ต่อปีเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมถึงต้นทุนแฝงหรือภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ถูกคิดคำนวณลงใปในต้นทุนการผลิต กล่าวคืออีกนัยหนึ่งคือ อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเสียพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ต้นน้ำที่เป็นโอกาสในการสร้างระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศบริการในราคาเพียง 1,500 บาทต่อไร่ต่อปี รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการใช้สารเคมี ประโยชน์ดังกล่าวตกอยู่ในมือของบรรษัทครอบงำระบบอาหาร แต่ไม่ใช่เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตและประชาชนผู้บริโภคที่เป็นผู้จ่ายที่จะสมควรเป็นผู้ได้รับประโยชน์”   

กองทุนFLR349” เป็นกองทุนที่น้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นโมเดลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ กองทุน FLR349 จะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป่าใช้เคมีสูง สู่การทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการในรูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 นี้ จะนำมาซึ่งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการแผ้วถางทำลายหน้าดิน ผ่านการปลูกและดูแลไม้ป่าถาวร ปลูกไม้ผล และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน เกื้อกูลฟื้นฟูสร้างระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศ และเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน น้ำ และเอื้อต่อการผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยต่อการผลิตและบริโภค เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพึ่งพาตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการยังชีพและสุขภาวะที่ฟื้นคืนกลับมา ซึ่งจะทำให้สามารถก้าวพ้นจากวงจรหนี้สินและการถูกเอาเปรียบเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยมในห่วงโซ่ผลิตอาหาร ถือได้ว่าเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)  

กองทุน FLR349 เป็นโมเดลสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาศัยเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการสนับสนุนเงินสำหรับการดำเนินอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถสนับสนุนผ่านการอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกของโครงการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (sustainable consumption and production patterns) มาใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ กองทุน FLR349 มีองค์กรจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่มและจัดตั้ง ประกอบด้วยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) และมีองค์กรอื่น ๆ รวมเป็นภาคีสนับสนุน เช่น Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ (inter-government non-profit organization) พร้อมกับภาคีที่ให้การสนับสนุนอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกวิชาการด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFCT) และการสนับสนุนการให้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเชิงวิชาการผ่านโครงการวิจัย โดยเป็นผู้พัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินกองทุนในพื้นที่ อาทิ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “ชุดโครงการงานวิจัยเชิงพื้นที่: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก (TDRI) ภายใต้โครงการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการกองทุน FLR349” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และรวมถึงยังมีการสร้างระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) ที่จะถูกพัฒนาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกรภายใต้โครงการและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ผู้บริโภครวมถึงผู้บริจาคจะสามารถรู้แหล่งที่มาของอาหาร สามารถบริจาคเงินผ่านระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูป่าภายในพื้นที่ดำเนินการกองทุนได้อีกด้วย
 
กล่าวคือการดำเนินงานของกองทุน FLR349 จะมีระบบตรวจสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทำให้ทราบถึงความคุ้มค่าทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการให้เงินสนับสนุนกองทุนฯ ซึ่งเป็นอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อภาคอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและภาคส่วนอื่น ๆ ที่สนใจที่จะลงทุนสนับสนุนเงินเข้ากองทุน อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกดังกล่าวยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการภายใต้กองทุนอีกด้วย
 
ในเบื้องต้น กองทุน FLR349 จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่ อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกสองธาร (แม่ขี้มูก) หมู่ที่ 1 ตำบลอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 130 ไร่ กองทุนจะสนับสนุนเกษตรกรครัวเรือนละ 5 ไร่ จำนวนเงินสนับสนุน 2,000 บาท ต่อไร่ต่อปี เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ในการปรับเปลี่ยนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปหลังโครงการ กองทุน FLR349 ตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการขยายพื้นที่ในระดับจังหวัดและประเทศ หรือสามารถนำไปเป็นโมเดลทางเลือกในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรหรือการพัฒนาการทำเกษตรกรรมได้ในในทุกพื้นที่ 
 
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) จะถูกก่อร่างสร้างอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจากโมเดล FLR349 นี้ ซึ่งผู้ผลิตหรือเกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับพื้นที่แบบโคก หนอง นา โมเดล และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีไม้ป่ายืนต้นควบคู่กับการปลูกพืชอาหารที่หลากหลายและเป็นเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติปราศจากเคมี โดยผลผลิตพืชผักผลไม้อินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นการสร้างอาหารที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรในการยังชีพ[1] และผลผลิตส่วนที่เหลือกินจะนำมาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเป็นรายได้ โดยมีวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เป็นผู้รับอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ซึ่งมีการวางแผนการตลาดและแผนผลิตล่วงหน้า และกำหนดราคาที่เป็นธรรม มีการจัดหาตลาดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเกษตรในพื้นที่ (local food chain market) ซึ่งรวมถึงอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหารในพื้นที่ และตลาดค้าปลีกในระดับประเทศ ซึ่งโมเดลนี้จะก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษกิจฐานราก เงินหมุนเวียนในชุมชน และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และอาจต่อยอดถึงการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย


 
โมเดลกองทุน FLR349 คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าเดิมอย่างน้อย 4 เท่าให้กับเกษตรกรเมื่อเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และยังมีเงินรายให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะสามารถแบ่งกลับเข้าสู่กองทุน FLR349 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและขยายความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป       

กองทุน FLR349 ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders)  4 กลุ่มด้วยกัน คือ
  1. FLR349:  กองทุนจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อน ระดมทุน ดำเนินงานภายใต้กองทุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะมีผู้ริเริ่มกองทุนเป็นคณะกรรมการ อาทิ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) และรวมถึงองค์กรภาคีสนับสนุน เช่น Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ (inter-government non-profit organization) และคณะกรรมการจะขยายเป็นตัวแทนจากผู้สนับสนุนหลักจากภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ

  1. เกษตรกร: เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทุนทั้งด้านองค์ความรู้และเงินสนับสนุนตามกรอบการดำเนินการกองทุน โดยมีข้อกำหนดมี่ต้องปฏิบัติการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4  ดูแลการปลูกและดูแลพืชอาหารและปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเกษตรกรจะสามารถอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกผลผลิตการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกร 

  1. วิสาหกิจเพื่อสังคม: เป็นอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกหรือเป็นมูลนิธิที่อาจมีตัวแทนเกษตรกรหรือชุมชนเข้าร่วม ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกตัวกลางอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพื้นที่ในโครงการในราคาที่เป็นธรรม วางแผนการผลิตการตลาดร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยผลกำไรที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะถูกแบ่งกลับเข้าสู่กองทุน FLR349 เพื่อเป็นการต่อทุนในการขับเคลื่อนขยายพื้นที่โครงการและดำเนินการกองทุน 

  1. ผู้สนับสนุนหรือผู้บริจาค: กองทุน FLR349 เป็นกองทุนที่ทำประโยชน์สาธารณะ และจึงต้องจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากภาคอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและภาคประชาชนหรือผู้บริโภคในลักษณะเงินบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนยังสามารถมาจากการอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการ โดยกองทุนจะมีระบบติดตามตรวจสอบ ที่จะรับประกันได้ว่าเงินสนับสนุนสามารถแปลงเป็นผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกักเก็บคาร์บอนจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่จะไม่เป็นการลงทุนเพื่อลักษณะหาผลกำไร   

“กองทุน FLR349 นี้ จึงเป็นโมเดลเรือธงที่สร้างอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำและความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายของกองทุน FLR349 นี้คือจะเป็นโมเดลที่สามารถขยายไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ ในระดับประเทศและสากล โดยภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่าสร้างอาหารให้ได้ 50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสี่ยมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”  


[1] ตามโครงการ 459 ของธกส. ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว