WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ส่งเสริมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน | WWF

WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ส่งเสริมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

Posted on
03 December 2018


WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ร่วมมือกับ TDRI ส่งเสริมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

3 ธันวาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน: WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก (TDRI) และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องมือเกมมาใช้ในการส่งเสริมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนมาสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร ที่ได้พัฒนาเกมแบบมีส่วนร่วมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกมาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเกมที่พัฒนาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกมีชื่อว่า “เกมฟาร์มสุข “  ซึ่งเป็นอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ที่มีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้มีการการขยายตัวของพื้นที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ เกิดความไม่ยั่งยืนต่อการทำการเกษตรและยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้งด้านสุขภาพจากสารเคมีเกษตร และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งยังคงอยู่ในวงจรหนี้สินและความยากจน

ในอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกดังกล่าว ได้นำการใช้เกมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Games) เล่นกับกลุ่มเกษตรกรที่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างความคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกในอนาคตได้จากการเข้าร่วมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพียงไม่นาน นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถเรียนรู้ว่าการตัดสินใจหรือการกระทำในปัจจุบันจะกำหนดบริบทและทางเลือกในการตัดสินใจสำหรับอนาคต และ ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ
การส่งเสริมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและความตระหนักในเรื่องของทำการเกษตรกรรมยั่งยืน ยังจะทำให้เกษตรกรสามารถรับมือและตัดสินใจในการเพาะปลูกพืชได้หากมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน